دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر بر سر نفس خود امیری، مردی

                                بر کور و کر ار نکته نگیری ، مردیمردی نبود فتاده را پای زدن

                              گر دست فتاده ای بگیری، مردی ....

(رودکی)
نوشته شده توسط امیر در 8:52 |  لینک ثابت   •